Hem

För föräldrar

Det är nolltolerans mot kränkningar och mobbning i skolan. Alla barn och elever har rätt att vistas i en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I det arbetet har förskolor och skolor ett mycket stort ansvar.

Om ditt barn kränks av andra elever eller skolpersonal ska ni berätta det för någon på förskolan eller skolan, till exempel en lärare eller rektorn. Det är ett absolut förbud för vuxna i förskola eller skola att kränka elever. Personalen har dock en skyldighet att skapa en trygg miljö i skolan. Det kan ibland innebära att de måste använda sig av vissa disciplinära åtgärder, till exempel säga till en elev eller visa ut en elev från resten av en lektion. Även om det kan upplevas kränkande behöver det inte vara det i lagens mening.

Skolan är skyldig att agera mot mobbning

Så snart skolan får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig kränkt måste de agera. All skolpersonal är sedan den 1 juli 2011 skyldig att anmäla uppgift om kränkande behandling till rektorn/förskolechefen, som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Skolan är skyldig att utreda situationen och vidta lämpliga åtgärder.

Ditt barn behöver inte ha varit utsatt för upprepade kränkningar eller mobbning – förskolan eller skolan måste utreda och åtgärda händelsen redan första gången något händer. Det är förskolans eller skolans huvudman som är ansvarig för verksamheten. Det är alltså ytterst de som ska se till att ditt barn inte blir utsatt för kränkningar. För kommunala verksamheter är det kommunen som är huvudman och för fristående förskolor och skolor kan det vara till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. 

Ta kontakt med kommunen eller den som driver friskolan

Om du inte är nöjd med det som lärarna och rektorn gör för att förbättra situationen för ditt barn kan du också ta kontakt med närmast högre ansvarig tjänsteman. Går ditt barn i en kommunal verksamhet är det skolchefen eller motsvarande som är ansvarig tjänsteman för skolfrågor. Får du fortfarande inte hjälp kan du ta kontakt med politikerna i den nämnd som är ansvarig för utbildningsfrågor. Går ditt barn i en fristående verksamhet kan du kontakta styrelsen eller motsvarande.

Anmäla till BEO

Om du inte är nöjd med det som lärarna, rektorn och den som driver skolan gör för att förbättra situationen kan du göra en anmälan till oss på BEO.
Det enklaste är att skriva och berätta vad som hänt. Sedan frågar vi förskolan eller skolan vad de har gjort för att förhindra kränkningarna. Vad som händer sedan beror på situationen och vad som har gjorts för att stoppa fortsatta kränkningar.
Att anmäla till BEO
Referat av några BEO-beslut om anmälningar som gäller kränkande behandling