Hem

Om Barn- och elevombudet

Tillsammans med Skolinspektionen övervakar BEO den del av skollagen (6 kapitlet) som gäller kränkande behandling. BEO utreder bara kränkande behandling som riktats mot barn och elever. 

Det råder nolltolerans mot kränkningar i förskolan och skolan. Alla barn och elever har rätt att vistas i en skolmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Arbetet mot kränkande behandling är en viktig del av att tillgodose elevers och barns rätt till god utbildning i en trygg miljö.

Barn- och elevombudet ska:

  • Objektivt utreda anmälningar om kränkande behandling och besluta i inkomna ärenden.
  • Informera om skollagens krav på nolltolerans mot kränkningar i skolan och ge skolorna råd om hur lagen ska användas.
  • Samarbeta med andra myndigheter och ombudsmän, till exempel Barnombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen, kommuner, elevorganisationer som Sveriges elevråd - SVEA. 
  • Företräda barn eller elever i domstol. Det sker när BEO:s utredning visar att ett barn eller elev utsatts för kränkande behandling och det finns förutsättningar att kräva skadestånd från den som driver skolan.

Intervju med tidigare BEO, Caroline Dyrefors Grufman