Till huvudinnehåll

Vem ska jag prata med?

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt. Det finns olika myndigheter som granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Här hjälper vi dig att reda ut var och till vem du ska vända dig.

Kan jag kontakta BEO direkt?

Ja, alla har rätt att lämna uppgifter till BEO – men tänk på att vi inte utreder alla uppgifter om kränkande behandling.

Det är den som driver verksamheten, huvudmannen, som alltid har ett ansvar att utreda alla uppgifter om missförhållanden och vid behov sätta in åtgärder.

Prata med rektorn

Om du inte får hjälp av läraren bör du prata med skolans rektor. Det är rektorn som ska se till att eleverna får det stöd de behöver och som beslutar om olika åtgärder. Oftast är detta det enklaste och snabbaste sättet att lösa problemen.

Vänd dig sedan till den som driver verksamheten

Den som driver en skola eller förskola, alltså huvudmannen, har ansvar för att verksamheten följer de regler som gäller. Om du inte får hjälp av rektorn kan du vända dig till huvudmannen som har det yttersta ansvaret att förhindra kränkningar i skolan.

Om det är en kommunal verksamhet kan du vända dig till den kommunala förvaltning som har ansvaret, till exempel skol- eller utbildningsförvaltningen. Om det är en fristående verksamhet kan du vända dig till det företag eller den organisation som driver verksamheten.

Du kommer lättast i kontakt med den som ansvarar för skolan eller förskolan genom kommunens eller den fristående skolans webbplats. Det brukar gå bra att söka på klagomål + skola på webbplatsen för att hitta rätt information.

Rektorn ska också kunna berätta hur det fungerar när du vill lämna klagomål och vart du ska vända dig.

 

Vilken myndighet ska jag kontakta?

Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Här kan du se vilken myndighet du kan vända dig till med olika frågor.

Arbetsmiljöverket

Om du har frågor om arbetsmiljön i en förskola kan du vända dig till kommunen där förskolan ligger. Det gäller både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. 

Om du har frågor om arbetsmiljön i en skola kan du vända dig till Arbetsmiljöverket. Det gäller både den fysiska och psykiska arbetsmiljön.

Arbetsmiljoverket.se

Polisen

Om du blivit utsatt för till exempel misshandel eller stöld kan du anmäla det till polisen.

Polisen.se

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Om en elev har blivit mobbad eller kränkt på ett sätt som har samband med elevens kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, eventuell funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan det vara diskriminering. Det kan även vara diskriminering om skolan eller förskolan brister i tillgängligheten för barn och elever med funktionsnedsättningar, exempelvis när det gäller stöd, information eller den fysiska miljön. Då kan man vända sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Do.se

Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN)

Om du vill att skolan ska ändra ett beslut som har fattats av skolan kan du överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN). Tänk på att du bara kan överklaga vissa sorters beslut, till exempel beslut om åtgärdsprogram, beslut om placering i särskild undervisningsgrupp och beslut om mottagande i särskola, gymnasieskola eller till sfi (svenska för invandrare).

ÖKN.se

Olämplighet eller oskicklighet i förskole- eller läraryrket

Om en legitimerad lärare och förskollärare har betett sig olämpligt eller varit oskicklig i sitt arbete kan du kontakta Skolinspektionen. Här kan du läsa mer om det:

Att lämna uppgifter till Skolinspektionen

Senast uppdaterad: 1 september 2020