Till huvudinnehåll
Publicerad: 3 juni 2020

Vägledande dom från Högsta domstolen

Fredagen den 3 juli meddelade Högsta domstolen (HD) dom i ett mål gällande kränkande behandling enligt skollagen. Målet gäller ett skadeståndskrav till en elev. Eleven företräddes av Barn- och elevombudet. Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut.

Enligt HD har eleven inte utsatts för kränkande behandling i skollagens mening eftersom skolpersonal har agerat inom sin tillsynsplikt. HD:s dom blir nu vägledande.

I det aktuella fallet hade några elever blockerat en korridor i deras skola med en soffa. Trots uppmaning från en förbipasserande skolpersonal flyttade sig inte en 14-årig elev från soffan. Skolpersonalen lyfte då bort eleven med ett grepp om nacke och hals. HD anser att skolpersonalens agerande varit mycket kortvarigt och ett för situationen anpassat fysiskt ingripande som omedelbart uppnådde syftet att få slut på ordningsstörningen i en situation när eleven inte lydde uppmaningar. Enligt HD utgör det i regel kränkande behandling vid ett ingripande som består av ett grepp om en elevs nacke. I just detta fall bedömer dock HD att ingripandet sammantaget ligger inom ramen för vad som är tillåtet med stöd av tillsynsplikten.

Två av fem justitieråd var dock skiljaktiga, vilket innebär att de inte höll med om majoritetens bedömning. De ansåg att skolpersonalens agerande gått utöver tillsynsplikten och att eleven utsatts för kränkande behandling. HD ansåg även att Barn- och elevombudet haft välgrundad anledning till att få tvisten prövad.

– Rättsläget gällande skolpersonals möjlighet att ingripa fysiskt mot elever har varit oklart. Vi är därför nöjda att få HD:s förtydligande, säger Malin Hedstig, vikarierande Barn- och elevombudet och fortsätter

– Vi behöver nu analysera domen lite närmare för att se vilka slutsatser vi kan dra av den och det behöver jag få återkomma till, men det jag kan säga är att i och med att det är en dom från HD så är domen vägledande. Det innebär att vi nu fått tydligare vägledning om vad som gäller vid fysiska ingripanden. Vi kommer så klart även titta på vad domen får för betydelse för våra egna bedömningar i framtida ärenden.

Det är skolhuvudmannen som har ansvaret när det gäller kränkningar och mobbing. Därför är det viktigt att de som styr skolan ser till att både lärare och elever har rätt förutsättningar för att skolan ska vara en trygg och säker plats för alla. Skolans huvudman ska hela tiden jobba förebyggande så att kränkningar inte uppstår. Men de ska även ta tag i problemen direkt när de uppstår och se till att de upphör. Skolhuvudmannen har samtidigt ansvaret för lärarnas arbetsmiljö och ska se till att lärarna får det de behöver för att kunna göra ett bra arbete.

Här kan du läsa domen:

HD-domen