Hem

Din rätt i skolan och förskolan

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet. Kränkningarna kan bestå av till exempel nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiska handlingar. De kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om de är återkommande brukar det kallas mobbning. Det är absolut förbjudet för personalen i skolan att utsätta barn eller elever för kränkningar.

Den som är ansvarig för skolan ska arbeta förebyggande för att motverka kränkande behandling. Skolan ska ta varje uppgift eller annan signal om att ett barn eller en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling på allvar och utreda vad som ligger bakom. All skolpersonal är skyldig att anmäla uppgift om kränkande behandling till rektorn/förskolechefen, som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan. Skolan är skyldig att utreda situationen och vidta lämpliga åtgärder. Om utredningen visar att kränkande behandling förekommer måste skolan vidta de åtgärder som behövs för att stoppa fortsatta kränkningar. 

Dessa regler gäller för alla skolformer.

Läs mer

För elever: Du har rätt att känna dig trygg (nytt fönster)
För föräldrar
Exempel på beslut från BEO och Skolinspektionen
Lagar och regler
Skolverket.se: Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (extern länk, nytt fönster)