Start

Vänd dig till rätt myndighet

Missförhållanden i förskolan och skolan

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har tillsyn över skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskolan och annan pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö. Många anmälningar handlar om mobbning eller kränkande behandling, brister i arbetet med särskilt stöd eller att en elev inte får den undervisning han eller hon har rätt till – men anmälningarna till oss kan också handla om många andra saker. Vi kan kräva att skolan eller förskolan rättar till sina brister, men inte ändra på ett beslut som redan är fattat.

När du gör en anmälan till oss bedömer vi om den ska utredas av Skolinspektionen eller av Barn- och elevombudet, BEO. Vi gör utredningen på samma sätt. BEO är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion. BEO utreder endast anmälningar som handlar om kränkningar och mobbning. Skolinspektionen utreder även många andra saker som kan strida mot skollagen och andra regler, som till exempel att en elev inte får särskilt stöd eller den undervisning han eller hon har rätt till.
Att anmäla till Skolinspektionen (nytt fönster)
Att anmäla till BEO

Legitimerad lärare eller förskollärare som har betett sig olämpligt eller varit oskicklig i sitt arbete

Skolinspektionen tar emot anmälningar mot legitimerade lärare och förskollärare som har betett sig olämpligt eller varit oskickliga i sitt arbete. Skolinspektionen utreder anmälan och om vi anser att läraren eller förskolläraren bör få en varning eller mista legitimationen kan vi ta upp ärendet för prövning i Lärarnas ansvarsnämnd.
Att anmäla till Skolinspektionen (nytt fönster)

Överklaga ett beslut som redan är fattat

Skolväsendets överklagandenämnd kan pröva beslut som skolan har fattat. Du kan bara överklaga vissa sorters beslut, till exempel beslut om åtgärdsprogram, beslut om placering i särskild undervisningsgrupp och beslut om mottagande i särskola, gymnasieskola eller till sfi (svenska för invandrare).
Skolväsendets överklagandenämnd (extern länk, nytt fönster)

Arbetsmiljön i skolan

Om du har frågor om elevernas och personalens arbetsmiljö i skolan ska du vända dig till Arbetsmiljöverket. Det gäller både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Om du har frågor om arbetsmiljön i förskolan ska du dock i stället vända dig till kommunen (se nedan).
Arbetsmiljöverket.se (extern länk, nytt fönster)

Arbetsmiljön i förskolan och tillsyn av fristående förskolor

Om du har frågor om arbetsmiljön i en förskola kan du vända dig till den kommun som förskolan ligger i. Kommunen har också tillsyn över de fristående förskolor som finns i kommunen.

Diskriminering

Du kan vända dig till Diskrimineringsombudsmannen, DO, med frågor om mobbning och kränkningar som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Från år 2015 är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering. Den som driver utbildningsverksamhet ska se till att verksamheten är tillgänglig för en person med funktionsnedsättning, till exempel med tanke på stöd, information och den fysiska miljön. Elever med funktionsnedsättningar som upplever att det brister i tillgängligheten kan anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Den som driver verksamheten kan i vissa fall bli tvungen att betala diskrimineringsersättning.
DO.se (extern länk, nyt fönster)

Misshandel, stöld eller andra brott

Om du blivit utsatt för till exempel misshandel eller stöld kan du anmäla det till polisen.