Hem

För huvudmän

Se gärna vår film som riktar sig till dig som är huvudman för en skola eller förskola.

Det råder nolltolerans mot kränkningar i skolan. Alla barn och elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Förskoleverksamheten, fritidshemmen, skolan och vuxenutbildningen ska vara fri från kränkande behandling. I det arbetet har förskolor och skolor ett mycket stort ansvar.

Det är absolut förbjudet för vuxna i förskola eller skola att kränka elever. Personalen är däremot skyldig att skapa en trygg skolmiljö. Det kan ibland innebära att de måste använda sig av vissa disciplinära åtgärder. Exempelvis säga till eller visa ut en elev från resten av en lektion. Även om det kan upplevas som kränkande behöver det inte vara det i lagens mening.

Enligt skollagen har huvudmannen följande ansvar:

  • Efter den 1 juli 2011 se till att anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 10 § iakttas.
  • Utreda uppgifter om kränkande behandling.
  • Vidta åtgärder för att förhindra att kränkningar sker i framtiden.

Anmälningsskyldigheten

Sedan den 1 juli 2011 är en lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev eller ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i skolan skyldig att anmäla detta till rektorn/förskolechefen.

En rektor/förskolechef som får kännedom om att en elev eller ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla det till huvudmannen.

Anmälningsskyldigheten omfattar alla situationer där barn och elever upplever sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. Det ska med andra ord inte göras någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan den anmäls till rektorn/förskolechefen eller huvudmannen.

Utreda uppgift om kränkande behandling

När någon företrädare för skolan får veta att en elev känner sig kränkt ska skolan utreda uppgifterna. Den som utreder uppgifter om kränkande behandling måste skapa sig en självständig uppfattning om vad som har hänt. Omfattningen av utredningen och hur den genomförs beror på händelsen och hur pass allvarlig den är.

Vidta åtgärder

De åtgärder som vidtas måste leda till att kränkningarna upphör. För att vara säker på att de inte upprepas bör åtgärderna följas upp och utvärderas. Om det visar sig att åtgärderna varit otillräckliga ska andra eller kompletterande insatser genomföras till dess att situationen är varaktigt löst.