Hem

Lagstiftningen

Mer information finns här:
Skollagen
Diskrimineringslagen

Skadestånd

Kränkningar mellan elever

Om ni på skolan får kännedom om att en elev utsatts för kränkningar måste ni utreda och åtgärda omedelbart. Annars kan skolhuvudmannen bli skyldig att betala skadestånd. Skadeståndet ska dels vara en kompensation till den som utsatts, men ska också vara ett incitament för skolorna att arbeta mer aktivt mot kränkande behandling. Det är BEO och Diskrimineringsombudsmannen (DO) som driver skadeståndsärendena.

Kränkningar från vuxna mot elever

Det är ett absolut förbud för vuxna i förskola eller skola att kränka elever. Om en elev anmäler till BEO att de utsatts för en kränkning kan vi kräva skadestånd från skolans huvudman. Det är då upp till huvudmannen att bevisa att det inte skett en kränkning. När BEO har utrett en anmälan om kränkande behandling kan flera olika typer av beslut fattas. Läs mer:
Det här kan BEO göra
Referat av några BEO-beslut om anmälningar som gäller kränkande behandling