Hem

BEO-bloggen: Vi måste lyfta upp elevernas trygghet på agendan igen

Jag skulle önska att den här minskningen avspeglade en förbättrad situation för eleverna i svenska skolor, dvs. att kränkningarna minskat, att skolhuvudmännens medvetenhet ökat och att det förebyggande arbetet gett resultat.

Tyvärr har jag skäl att tro att sifforna beror på andra saker.

Exempelvis uppger var sjunde elev i årskurs 9 att de inte känner sig trygga i skolan i Skolinspektionens senaste skolenkät, vilket är en ökning sedan den föregående enkäten. Även för årskurs 5 och för andra året på gymnasiet har andelen elever som i skolenkäten uppger att de inte känner sig trygga i skolan ökat. Vi vet också sedan tidigare att mörkertalet vad gäller kränkningar är stort. Många barn och elever berättar varken för skolpersonalen, vårdnadshavare eller för oss om sin utsatthet i skolan. Rapporter från exempelvis Friends, Bris och Folkhälsomyndigheten ger också intrycket av att minskningen av antalet anmälningar inte nödvändigtvis beror på minskade kränkningar.

Under den senaste tiden har frågor om elevernas trygghet inte legat särskilt högt på agendan i den allmänna debatten. Jag har förut påtalat att vi ofta ser ett tydligt samband mellan antalet anmälningar till oss och frekvensen av frågornas uppmärksamhet i media. Vi måste gemensamt lyfta upp elevernas trygghet på agendan igen. Om anmälningarna fortsätter att minska vill jag också gärna kunna se att siffrorna stöds av vittnesmålen från skolan. Våra barn och elever förtjänar en trygg skolgång.

Inlägget publicerades först på BEO-bloggen på Elevhälsan.se