Hem

Brev till ledarsidan: Alla elever har rätt att känna sig trygga

Barn- och elevombudets (BEO) uppdrag är att ta till vara elevers rätt att gå i skolan utan att bli utsatta för kränkande behandling. Uppdraget är viktigt att debattera.

Låt mig kommentera ledarskribentens exempel: fallet i Lidköping. Eleven med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning går i en särskild undervisningsgrupp. Eleven har själv aldrig varit fysiskt utåtagerande. I Skolans handlingsplan framgår att man inte ska använda fysiskt tvång eller höja rösten mot eleven. Trots detta tar en lärare brottargrepp runt elevens hals och nacke. Läraren har uppgett att om han känt till planen hade han förhoppningsvis inte agerat så som han gjorde.

Frågan har stort intresse. Vad får en lärare göra för att upprätthålla ordning och reda i skolan? Rättsläget är osäkert. Vi vill därför att Högsta domstolen prövar fallet för att få en ökad tydlighet i hur skollagen ska tolkas.

Det är skolhuvudmännens ansvar att jobba långsiktigt och kontinuerligt med trygghet och studiero. De är också de som bär ansvaret för att elever inte utsätts för kränkande behandling. Därför ställs krav på skadestånd alltid mot skolhuvudmannen. Vad en kränkning är står i skollagen, vilken jag rekommenderar att ledarskribenten läser.

Ledarskribenten nämner ytterligare ett fall, vilket är ofullständigt återgivet. Fakta hittar ni här.

Ledarskribenten beskriver det som ”ett fall i mängden”. Det är tråkigt att konstatera att exemplen inte sätts i proportion till antalet anmälningar BEO får in. Det går cirka 1,2 miljoner elever i svensk skola och det finns ungefär 180 000 legitimerade lärare. Under förra året fattade BEO cirka 1 500 beslut. I 73 av dessa beslut krävde BEO skadestånd. Färre än 20 av de skadeståndsfallen gällde en legitimerad lärare.

I ett land med skolplikt har alla elever rätt att känna sig trygga. Därför finns Barn- och elevombudet dit barn kan vända sig om de far illa i skolan.

Caroline Dyrefors Grufman
Barn- och elevombudet

Repliken publicerades i Nya Wermlands-Tidningen den 22 augusti 2019.