Hem

”Kritiken mot BEO är osaklig”

Replik på Lisa Magnussons ledartext ”Myndighetens daltande är ett svek mot barnen” (9/8).

Barn- och elevombudets uppdrag är att ta tillvara barn och elevers rätt att gå i skolan utan att bli utsatta för kränkande behandling. Det exempel som Lisa Magnusson utgår från gäller en elev med neuropsykiatrisk-diagnos: Eleven gick i en särskild undervisningsgrupp och skolan hade en handlingsplan. Där framgick att man skulle ha ett lågaffektivt bemötande och inte använda fysiskt tvång eller höja rösten. Eleven har själv aldrig varit fysiskt utåtagerande. Trots detta tar en anställd ett brottargrepp runt elevens hals och nacke.

Lisa Magnusson återger mycket kortfattat ytterligare tre exempel på ärenden där BEO krävt skadestånd å elevens vägnar. Beskrivningarna är ofullständigt återgivna och vi ifrågasätter om skribenten har kontrollerat källorna. BEO har nått framgång i 15 av de 17 lagakraftvunna domar som gällt skadestånd för elevers räkning. Att påstå att BEO satt upp egna regler för hur lagstiftningen ska tolkas är osakligt.

"BEO har nått framgång i 15 av de 17 lagakraftvunna domar som gällt skadestånd för elevers räkning"

Det går cirka 1,2 miljoner elever i svensk skola och det finns ungefär 180 000 legitimerade lärare. Under förra året fattade BEO över 1 500 beslut. I färre än 20 av de skadeståndsfallen var det en legitimerad lärare som kränkt eleven. Legitimerade lärare har ofta bra kompetens för att bemöta eleverna. Det är skolhuvudmannen som har ansvaret för att ge rätt förutsättningar för att skapa trygghet och studiero.

Det är viktigt att diskutera BEO:s uppdrag: utsatta elever, oftast i behov av särskilt stöd, ska inte bli kränkta i ett land där alla barn har både rätt och plikt att gå i skolan.

Repliken publicerades i Dagens Nyheter den 16 augusti 2019.