Hem

Lärarna ska upprätthålla trygghet – men inte kränka

Svar till ledaren: ”Elevombudet sätter skräck i lärarna”, Borås Tidning 26/8

Barn- och elevombudets uppdrag är att ta till vara elevers rätt att gå i skolan utan att bli utsatta för kränkande behandling. Det är beklagligt att flera debattörer reagerar utan eftertanke och utan faktagrund när detta diskuteras.

Lärarna ska och har också skyldighet att upprätthålla ordning och reda i klassrummet. Det finns alltså en skyldighet att upprätthålla trygghet och studiero, men ett förbud mot att kränka elever.

Det är skolhuvudmännens ansvar att jobba långsiktigt och kontinuerligt med trygghet och studiero, vilket också framgår i skollagen. Det är därmed skolhuvudmännen som bär ansvaret för att elever inte utsätts för kränkande behandling. Därför ställs krav på skadestånd alltid mot skolhuvudmannen och inte mot lärare, skolpersonal eller rektorer som skribenten tycks tro.

Låt mig också kommentera ledarskribentens exempel: fallet i Lidköping. Eleven med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning går i en särskild undervisningsgrupp. Eleven har själv aldrig varit fysiskt utåtagerande. I Skolans handlingsplan framgår att man inte ska använda fysiskt tvång eller höja rösten mot eleven. Trots detta tar en lärare brottargrepp runt elevens hals och nacke. Läraren har uppgett att om han känt till planen hade han förhoppningsvis inte agerat så som han gjorde.

Frågan har stort intresse. Vad får en lärare göra för att upprätthålla ordning i skolan? Rättsläget är osäkert. Vi vill därför att Högsta domstolen prövar fallet för att få en ökad tydlighet i hur skollagen ska tolkas. Jag vill dessutom förtydliga att vi alltid håller oss till lagens riktlinjer. I skollagen framgår att huvudmannen ska betala skadestånd till en elev för den kränkning som eleven blivit utsatt för. Det är alltså inget vi själva hittat på.

I ett land med skolplikt har alla elever rätt att känna sig trygga i skolan. Vi ska vara stolta över den svenska lärarkåren. Men det finns undantag och det måste finnas en instans dit utsatta barn kan vända sig om de far illa i skolan. Den instansen är Barn- och elevombudet.

Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombudet

Lärarna ska upprätthålla trygghet – men inte kränka, Borås Tidning, 30/8