Hem

Replik från Barn- och elevombudet: Det behövs en instans för utsatta barn

Barn- och elevombudets uppdrag är att ta till vara barn och elevers rätt att gå i skolan utan att bli utsatta för kränkande behandling. Det är beklagligt att flera debattörer reagerar utan närmare eftertanke och utan faktagrund när detta diskuteras.

Det fall som ledarskribenten Karl Sigfrid lyfter upp i sin ledare den 22 augusti gäller en elev med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Eleven gick i en särskild undervisningsgrupp och skolan hade upprättat en handlingsplan. Där framgick att man skulle ha ett lågaffektivt bemötande och inte använda fysiskt tvång eller höja rösten. Eleven har själv aldrig varit fysiskt utåtagerande. Trots detta tar en anställd ett brottargrepp runt elevens hals och nacke. Läraren har uppgett att om han känt till planen hade han förhoppningsvis inte agerat så som han gjorde.

Frågan har stort intresse. Vad får en lärare göra för att upprätthålla ordning och reda i skolan? Vi vill därför att Högsta domstolen prövar fallet för att få en ökad tydlighet i hur skollagen ska tolkas.

Sigfrid skriver också att lärare som gör en insats riskerar att blir dragna inför rätta på initiativ av Barn- och elevombudet. Detta påstående är direkt felaktigt! Lärarna ska och har skyldighet att upprätthålla ordning och reda i klassrummet. Detta står också i skollagen. Det finns en skyldighet att upprätthålla trygghet och studiero men ett förbud mot att kränka elever. Ansvaret för trygghet och studiero i skolan ligger hos skolhuvudmännen, kommuner eller ägaren till en fristående skola. Det är därför skadestånden riktas mot just skolhuvudmännen. Och varken lärare, skolpersonal eller rektor ställs inför rätta som Sigfrid skriver.

Skolhuvudmännen har också, i sin roll som arbetsgivare, ett ansvar för lärarnas arbetsmiljö. Det är tråkigt om skolhuvudmännen riktar följderna av sina tillkortakommanden mot lärarna. Lärarnas trygghet och oro är en arbetsgivarfråga. Om det finns lärare som inte vet hur hen ska klara av ordning och reda utan att kränka elever, måste skolhuvudmannen ta ansvaret för sina anställda.

I ett land med skolplikt har alla elever rätt att känna sig trygga i skolan. Vi ska vara stolta över den svenska lärarkåren. Men det finns undantag och det måste finnas en instans dit utsatta barn kan vända sig om de far illa i skolan. Den instansen är Barn- och elevombudet.

Repliken publicerades i Svenska Dagbladet 24 augusti 2019.