Hem

Det här kan BEO göra

Ingen åtgärd

BEO bedömer då:

  • Att det som har anmälts inte kan ses som kränkande behandling enligt skollagen.
  • Att det inte går att bevisa att det skett någon kränkande behandling
    eller
  • att den som driver skolan har utrett, åtgärdat och anmält uppgiften om kränkande behandling eller
  • att den som driver skolan inte vetat om att barnet/eleven känt sig kränkt.

Avstå från att ingripa

BEO konstaterar att skolan inte hanterat uppgifterna om kränkande behandling på rätt sätt, men kan avstå från att ingripa om:

  • Överträdelsen är ringa, det vill säga mindre allvarlig.
  • Skolan har rättat till bristen.
  • Eleven har slutat på skolan

Anmärkning

BEO bedömer att den som driver skolan brutit mot skollagen. Men eftersom bristen är mindre allvarlig stannar BEO:s kritik vid anmärkning.

Föreläggande

BEO bedömer att den som driver skolan inte gjort det den är skyldig att göra. Exempelvis utreda kränkande behandling eller vidta andra åtgärder. Ett beslut om föreläggande kan förenas med att den som driver skolan blir skyldig att rätta till problemen inom tre månader.

Skadestånd

Om BEO bedömer att det finns förutsättningar kan BEO begära att den som driver skolan ska betala skadestånd till eleven. Det kan till exempel handla om att eleven kränkts och den driver skolan vetat om det och inte gjort tillräckligt för att det ska upphöra. Om BEO och huvudmannen är oeniga om skadeståndet kan det uppstå en tvist. Då kan BEO gå till tingsrätten och låta en domstol bedöma saken. BEO för då barnets/elevens talan. BEO avgör om ett ärende är lämpligt att driva i domstol eller inte.

BEO:s beslut går inte att överklaga.

Syftet med skadeståndet är att det utsatta barnet/eleven ska få kompensation. Men det är också ett verktyg för att få skolorna att arbeta mer aktivt mot kränkande behandling. 

BEO:s utredning och handläggningstid

När en anmälan kommer in till BEO registreras handlingarna och fördelas till en ansvarig handläggare. Ett ärende tar normalt cirka tre till fem månader att utreda. Om ärendet är omfattande eller komplicerat kan handläggningstiden dock bli längre. Läs mer under rubriken: Att anmäla