Hem

Diskrimineringslagstiftningen

I lagstiftningen ska diskrimineringsförbudet omfatta alla utbildningsanordnare, tidigare har inte folkhögskolor, uppdragsutbildningar och vissa typer av yrkesutbildningar omfattats. Det infördes även två nya diskrimineringsgrunder, könsöverskridande identitet eller uttryck, samt ålder. 

Det här kräver diskrimineringslagen

Den som driver skolan ska se till att varje verksamhet (till exempel förskola eller skola):

  • Arbetar målmedvetet för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.
  • Skolorna ska göra allt de kan för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev utsätts för trakasserier som har samband med någon av ovanstående diskrimineringsgrunder. Läs mer här: Diskrimineringsombudsmannens webbplats (extern länk, nytt fönster

Diskrimineringsersättning ersätter skadestånd

Den som bryter mot diskrimineringsförbudet eller brister i skyldigheten att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier kan behöva betala diskrimineringsersättning. Diskrimineringsersättningen ersätter skadestånd och ska liksom tidigare både vara en ersättning till den som diskriminerats och avskräcka från diskriminering. Domstolarna ska inte göra direkta jämförelser med skadeståndslagen, vilket kan innebära att påföljden vid diskriminering skärps. Skadeståndsnivån för kränkande behandling, ska även i fortsättningen bedömas utifrån skadeståndslagen.

Brist på aktiva åtgärder kan leda till vite

Enligt diskrimineringslagstiftningen riskerar utbildningsanordnaren vite om de inte vidtar aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering. De måste också på begäran av DO lämna ut uppgifter, ge tillträde till lokaler eller infinna sig för överläggning.

Skyddet mot diskriminering ska också gälla praktisk arbetslivsorientering (PRAO) och annan yrkesvägledning eller arbetsplatsförlagd utbildning.

Läs mer om förändringarna i propositionen 2007/08:95