Hem

Frågor om nätkränkningar

Ansvarar skolan för kränkningar på nätet?

Ofta börjar kränkningar i skolan och fortsätter sedan när man kommer hem, som SMS eller kanske på Facebook, Instagram, Snapchat eller Kik.

Alla former av mobbning som har koppling till skolan måste utredas av dem som har ansvar för skolan, till exempel rektorn eller rektorns chef. Det gäller även om det som har hänt inte inträffade på skolans område eller under skoltid. Det är alltid skolans uppgift att se till att kränkningarna slutar.

Vilket ansvar har skolan för att stoppa kränkningar på nätet?

Om kränkningarna har ett samband med skolans verksamhet är skolan skyldig att utreda vad som hänt och se till att kränkningarna upphör. Vilka nätkränkningar som har samband med skolan måste bedömas från fall till fall. Ofta handlar det om att en elev blivit utsatt för kränkningar av andra elever på skolan.

Så här beskriver Skolverket skolans ansvar i de allmänna råden ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling”:

”Med internet och mobiltelefoner suddas gränserna mellan skolan och fritiden ut. Ofta går verbala och fysiska kränkningar i verksamheten hand i hand med kränkningar på nätet. Om påstådda kränkningar har en koppling till verksamheten är den skyldig att utreda det inträffade. Verksamheten har en skyldighet att ingripa vid trakasserier och kränkande behandling och lagen gör inte skillnad på om kränkningarna sker på skolgården eller på nätet.” … ”Det som börjar med utfrysning under skoldagen fortsätter med elaka rykten och kränkande bilder från samma elever på nätet på kvällen. Om trakasserier och kränkningar som begås på barnens och elevernas fritid även fortsätter i verksamheten ska dessa utredas på samma sätt som sådana trakasserier och kränkningar som bara förekommer i verksamheten.”

All personal på en skola har ansvar för att anmäla till rektorn när en elev anser sig ha blivit utsatt för en kränkning på nätet, när det finns en koppling tll skolans verksamhet. För att skolans personal ska kunna hantera kränkningar mellan eleverna behöver de veta hur eleverna upplever risken för att bli utsatta för kränkningar på nätet. För att ta reda på detta krävs goda relationer med eleverna och kartläggningar av hur eleverna upplever klimatet på nätet.

Har vårdnadshavarna inget ansvar?

Vårdnadshavare har alltid ett ansvar för sina barns välmående och för vad barnen gör. Skolan har ansvar för att eleverna ska ha en trygg lärmiljö och alla vuxna på skolan ska aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Enligt läroplanen ska skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Det ingår inte i Skolinspektionens och BEO:s uppdrag att granska vårdnadshavare.

Om skolan inte har känt till att en elev har blivit kränkt på nätet av andra elever, har skolan då något ansvar?

Skolans skyldighet att agera inträder först när någon i personalen får veta att en elev anser sig utsatt för kränkande behandling. Men skolan ska ändå arbeta förebyggande och se till att det finns tillräckliga kunskaper om elevers nätvanor. För att få elever att berätta om kränkningar på nätet behöver personalen arbeta med att skapa tillitsfulla relationer med eleverna.

Vad är viktigast för lärare och rektorer att tänka på för att förhindra att elever blir kränkta på nätet?

Att jobba med frågan i skolans likabehandlingsarbete och kartläggningen av den egna verksamheten. Det är viktigt att jobba just med det förebyggande arbetet eftersom det är i det arbetet som skolorna oftare har brister. Skolorna är ofta bättre på att hantera kränkningar när de redan har uppstått.

BEO Caroline Dyrefors Grufman skriver på sin blogg på elevhalsan.se om vad skolor behöver göra för att förhindra nätkränkningar

Behöver skolan bevaka eleverna på sociala medier?

Nej. Det är dock alltid bra att ha kunskap om vilka kanaler eleverna använder och hur de fungerar.