Hem

Frågor om mobbning och kränkningar och vad Barn- och elevombudet kan göra

Hur gör jag en anmälan till BEO?

Du kan göra en anmälan här på vår webbplats: Gör din anmälan här

Vad är kränkande behandling?

Definitionen av kränkande behandling är enligt 6 kap 3 § skollagen ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns/elevs värdighet. Det kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller slag och sparkar. Kränkningarna kan även bestå av utfrysning eller hot. Det kan också vara kränkande behandling om någon skickar elaka mail eller kommentarer på internet eller via sms.

Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om det sker upprepat brukar det även kallas mobbning. Bedömningen görs utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Ofta kan det vara uppenbart att exempelvis en spark eller ett slag är kränkande behandling. Ibland är det dock svårare att bedöma, till exempel om det rör sig om utfrysning.

Om du blir kallad ”jävla svartskalle”, ”bög” eller ”hora” kan du vara utsatt för diskriminering eller trakasserier.

Diskriminering betyder att du blivit orättvist behandlad på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserad enligt diskrimineringslagen har du blivit om någon eller några kränkt dig på grund av någon av diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller utryck samt ålder.
Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens sida

Varför kan BEO kräva skadestånd?

Om du har blivit utsatt för kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier och berättat det för någon vuxen på skolan, måste de göra allt för att ta reda på vad som hänt och förhindra att det händer igen.

Om skolan inte gör det kan den som äger skolan i yttersta fall bli skyldig att betala skadestånd. Skadeståndet ska vara en kompensation till dig som utsatts, men ska också göra så att skolorna arbetar mer aktivt förebyggande mot kränkande behandling. Det är BEO och Diskrimineringsombudsmannen (DO) som driver skadeståndsärendena. När det är DO som driver ärendet kallas skadeståndet för diskrimineringsersättning.  

Bestämmelsen om skadestånd innebär att det faktiskt går att utkräva ett ansvar från dem som äger skolorna.

Hur många anmäler kränkningar?

År 2018 fick Barn- och elevombudet och Skolinspektionen in 1 910 anmälningar om kränkande behandling, där anmälaren ansett att skolan inte gjort tillräckligt för att stoppa kränkningarna. 

Enligt skollagens 6 kapitel måste skolorna utreda och vidta åtgärder så snart ett barn eller en elev upplever sig kränkt. All skolpersonal är sedan den 1 juli 2011 skyldig att anmäla uppgift om kränkande behandling till rektorn/förskolechefen, som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Gör inte skolan det kan man anmäla det till BEO eller Skolinspektionen, som då utreder skolans agerande. Lever inte skolan upp till lagens krav kan BEO kräva skadestånd från skolans huvudman, det vill säga den som äger skolan.

Vad är en plan mot kränkande behandling?

Alla skolor ska ta fram en en plan mot kränkande behandling, för att förebygga och förhindra kränkningar. Planen ska uppdateras varje år. Det ska finnas en plan för varje verksamhet och den ska anpassas till läget som råder där. Här kan du läsa mer:
Plan mot kränkande behandling

Vad händer om jag blir kränkt av någon som arbetar på skolan?

Det är absolut förbjudet för en lärare, eller någon annan som arbetar på skolan, att kränka barn och elever! Om det skulle hända ska du, eller dina föräldrar, berätta det för din lärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan.

Kan man kräva att mobbaren ska byta skola?

Det finns ingen absolut rätt för dig att kräva att mobbaren ska byta skola. Men det finns en möjlighet för skolan att som en sista åtgärd flytta en elev, med hänsyn till övriga elevers trygghet.

Vad är nolltolerans?

Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan. Det betyder att alla barn och elever har rätt att vara i en skola som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det innebär att när personalen i skolan ser eller får reda på att kränkningar förekommer, måste de få det att upphöra.

Är det någon skillnad på kommunala skolor och fristående skolor?

Lagstiftningen ställer samma krav på nolltolerans mot kränkningar, i såväl kommunal som fristående skola.

Det har kommit in fler anmälningar om kränkande behandling mot kommunala skolor. Samtidigt är de kommunala skolorna många fler än de fristående skolorna.

Kan man vara anonym när man ringer till er?

Ja, det går bra.

Hur skolans tillsynsansvar ut?

Föräldrars tillsynsansvar regleras i 6 kapitlet föräldrabalken. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter.

I syfte att förhindra att barnet orsakar skada för sig själv eller någon annan, ska vårdnadshavaren också svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

Tillsynsansvaret för barn och elever övergår från vårdnadshavaren till huvudmannen under den tid då ett barn befinner sig i skolan och skolbarnsomsorg. Det är alltså huvudmannens uppgift att se till barnen under den tid de befinner sig i verksamheten samt ha rutiner för detta.

Tillsynsansvaret innebär att personalen ska förebygga och ingripa för barnets bästa. Tillsynsansvaret ändras precis som för vårdnadshavarna, ut efter barnets ålder, mognad och övriga omständigheter.

Är skolan skyldig att polisanmäla misshandel av en elev?

Enligt svensk lag finns det ingen skyldighet för skolan att göra en polisanmälan. Däremot kan skolan inom ramen för sina egna ordningsregler bestämma att en polisanmälan ska göras vid till exempel misshandel.

Överdriver jag om jag anmäler?

Om ditt barn upplever sig kränkt och skolan inte har lyckas få stopp på det, så kan du göra en anmälan till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen.

Det är du som anmälare som avgör om du vill gå vidare med att skicka in en anmälan eller inte.

Utredningen får sedan visa om skolan har uppfyllt lagens krav.

Hur gör jag om mitt barn blir anklagad för att vara mobbare?

Skolan har en skyldighet att utreda och vidtaga åtgärder mot kränkande behandling. Utredningen får sedan visa vad som har skett och vilka eventuella åtgärder som måste vidtas.

Vad är kränkande behandling, mobbing och diskriminering?

Enligt skollagen är kränkande behandling ett beteende som kränker ett barns, eller en elevs, värdighet. Det kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden, utfrysning, hot eller slag och sparkar. Det kan också vara kränkande behandling om någon skickar elaka mail eller kommentarer på internet eller via sms.

En kränkning kan vara något som bara händer en gång. Om det upprepas och sker gång på gång brukar det även kallas mobbning.

Om du blir kallad "jävla svartskalle", "bög" eller "hora", kan du vara utsatt för diskriminering eller trakasserier. Det är diskriminering om någon kränker dig på grund av ditt kön, din sexuella läggning eller könsöverskridande identitet. Det är också diskriminering om någon kränker dig för din ålder, etniska tillhörighet, religion eller för att du har ett funktionshinder.

Måste man vara vän med alla?

Nej, man måste inte vara vän med alla. Men skolan har ett ansvar att se till att ingen känner sig utanför. Om någon ändå känner sig utanför kan man på skolan arbeta med att ändra klassindelningen, ändra på schemat och prata om hur man är en bra kompis.

Det krävs också att personalen finns med på raster och ofta deltar i elevernas aktiviteter. Ett bra samarbete med föräldrarna är också viktigt.

Ska jag ringa mobbarens föräldrar för att försöka förhindra mobbningen?

Det är skolans ansvar att förhindra kränkande behandling. Du ska i första hand kontakta lärare och rektor. Får du inte tillräckligt med hjälp av dem, kan du vända dig till skolchefen i kommunen eller ägaren av friskolan.

Vad kan jag kräva av skolan?

Om någon som arbetar på skolan får reda på att en elev känner sig kränkt, måste de göra en anmälan till rektorn. Rektorn är skyldig att anmäla det vidare till huvudmannen, som då måste göra en utredning. Det spelar ingen roll om det hänt i korridoren, på skolgården eller på internet. Om utredningen visar att det handlar om en kränkning, ska skolan ta itu med situationen för att stoppa kränkningar i framtiden.

Ingen personal på skolan får välja om de ska anmäla eller inte. Om en elev berättar att den känner sig kränkt för någon vuxen på skolan, måste det anmälas. Du kan alltså kräva att skolan gör en anmälan, utreder vad som hänt och gör något åt situationen.

Är det en kränkning när små barn biter?

Skollagens 6 kapitel gäller även för förskolan och hos dagbarnvårdare. Men med små barn är det svårt att säkerställa om det handlar om kränkande behandling. Det behöver till exempel inte vara mobbning om ett litet barn biter andra barn, även om det sker vid upprepade tillfällen. Det kan istället handla om bristande tillsyn från förskolan eller dagbarnvårdaren. Huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, har dock en skyldighet att vid kännedom om att barn känner sig utsatt för kränkande behandling vidta en utredning.

Vad ska jag göra om jag blir kränkt i skolan?

Om du blir kränkt i skolan ska du, eller dina föräldrar, prata med din lärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan måste ta dig på allvar om du känner dig illa behandlad, och de är skyldiga att hjälpa dig. Får du ändå inte hjälp, kan du vända dig till oss på BEO.
Läs mer