Till huvudinnehåll

Kränkande behandling

Kränkande behandling i dagligt tal kan omfatta många olika situationer medan kränkande behandling i skollagens mening är ett snävare begrepp som definieras som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet.

Kränkande behandling i skollagens mening är till exempel nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiska handlingar såsom knuffar, slag och sparkar. Kränkande behandling kan även bestå av utfrysning eller hot. Det kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. Om kränkningarna är systematiska och återkommande brukar det även kallas för mobbning.

Det är absolut förbjudet för personalen i skolan att utsätta barn eller elever för kränkningar och mobbning.

Det är utifrån denna innebörd BEO använder ordet kränkning.  

De som är ansvariga för skolan ska arbeta förebyggande för att motverka kränkningar.

Skolan ska ta varje signal eller uppgift om att ett barn eller en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling på stort allvar och utreda vad som ligger bakom detta. All skolpersonal är skyldig att rapportera uppgifter om kränkande behandling till rektorn, som i sin tur är skyldig att rapportera detta till huvudmannen som är den som är ytterst ansvarig för skolan.

Skolan är skyldig att utreda situationen och vidta lämpliga åtgärder.

Om utredningen visar att kränkande behandling förekommer måste skolan vidta de åtgärder som behövs för att stoppa fortsatta kränkningar.

Dessa regler gäller för alla skolformer.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2021