Till huvudinnehåll

Hur går det till?

Här finns kort information om vad som händer när BEO får in uppgifter om kränkande behandling i skolan.

Vi läser alla uppgifter men kontaktar den som lämnat uppgifter till oss enbart om vi behöver kompletterande information.

Vi lämnar inte någon motivering till:

 • varför vi startar en utredning
 • varför vi inte startar en utredning

Bedömningen av om vi ska starta en utredning eller inte sker utifrån en samlad bedömning utifrån lagstiftningen, de inkomna uppgifterna och de uppgifter och den kunskap vi har om verksamheten och huvudmannen sedan tidigare. Viktigt att veta är att BEO endast utreder ärenden som handlar om kränkningar och mobbning.

Gäller det andra missförhållanden i skolan, exempelvis att en elev inte får särskilt stöd eller den utbildning hon eller han har rätt till, kan det istället bli ett ärende hos Skolinspektionen.

Skolinspektionen utreder även uppgifter om en legitimerad lärare eller förskollärare har betett sig olämpligt eller oskickligt på ett sätt som kan medföra att han eller hon bör få en varning eller mista sin legitimation.

Den fortsatta utredningen kan sedan antingen handla om ifall skolan eller förskolan har följt reglerna eller om den legitimerad lärarens eller förskollärarens lämplighet i sitt yrke.  

Skolinspektionen kan också besluta om att inte utreda ärendet. 

Opartisk utredning

De ärenden vi utreder hanterar vi opartiskt. BEO företräder alltså varken den som lämnar uppgifter eller huvudmannen utan vi agerar utifrån skollagen och det som barnet och eleven har rätt till utifrån lagstiftningen kring kränkande behandling. 

Om ärendet leder till ett skadeståndsanspråk i en domstolsprocess företräder BEO eleven objektivt utifrån lagstiftningen.

Utredning om en skola eller förskola

 1. Vi kontaktar huvudmannen

  Vi börjar utredningen med att kontakta den som ansvarar för skolan eller förskolan, alltså huvudmannen. När det gäller kommunala verksamheter är huvudmannen kommunen och för fristående verksamheter är huvudmannen det företag eller organisation som driver verksamheten. Vi ställer de frågor vi behöver ha svar på.

  Ibland behöver vi också ha flera kontakter med den som lämnat uppgifter, skolan eller förskolan och huvudmannen.

 2. Vi fattar ett beslut  

  När vi är klara med vår utredning fattar vi ett beslut som vi skickar till uppgiftslämnaren, huvudmannen och ibland också till rektorn vid skolan eller förskolechefen på förskolan.

  Om vi kräver att huvudmannen ska vidta åtgärder så kräver vi också att huvudmannen inom viss tid ska redogöra för vad som har åtgärdats.

  Vår utredning kan också leda till att vi inte ställer några krav på åtgärder – så blir det om vi bedömer att huvudmannen har följt reglerna.

BEO kan även kräva skadestånd för en kränkt elevs räkning. Möjligheten att kräva skadestånd gäller dock bara i vissa fall. Om det blir aktuellt att kräva skadestånd tar BEO alltid kontakt med uppgiftslämnaren.

Senast uppdaterad: 1 september 2020