Till huvudinnehåll

Vad ska skolan och huvudmannen göra?

I skollagens 6 kapitel finns bestämmelser om skolan och huvudmannens skyldigheter. Alla skolverksamheter som lyder under skollagen är skyldiga att jobba för att motverka kränkande behandling i samband med verksamheten.

Alla barn och elever har rätt att få hjälp av skolan om de upplever sig utsatta för kränkande behandling.

Det är huvudmannen, det vill säga den som är huvudansvarig för skolverksamheten, som enligt skollagen är ytterst ansvarig för detta. För kommunala skolor är huvudmannen den kommun som skolan ligger i. För fristående skolor är huvudmannen istället som utgångspunkt det bolag eller den stiftelse eller liknande som driver skolan.

Här kan du ta del av skollagen

Anmäla uppgifter om kränkande behandling

Skolan ska ta varje signal eller uppgift om att ett barn eller en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling på stort allvar. All skolpersonal är skyldig att rapportera uppgifter om kränkande behandling till rektorn, som i sin tur är skyldig att rapportera detta till huvudmannen som är den som är ytterst ansvarig för skolan.

Utreda uppgifter om kränkande behandling

När någon företrädare för förskolan eller skolan får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling ska omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna utredas.

Den som utreder uppgifterna behöver skapa sig en självständig uppfattning om vad som har hänt och det ska inte göras någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan den har utretts. Utredningens omfattning och metod måste anpassas till varje enskilt fall.
Utredningen ska ske skyndsamt efter att företrädare för förskolan eller skolan har fått kännedom om att ett barn eller en elev känner sig kränkt.

Det är viktigt att huvudmannen har tydliga, synliga och tillgängliga kontaktvägar och en välfungerande klagomålshantering som både elever/vårdnadshavare och skolans personal känner till för att skyndsamt kunna hantera uppgifter om kränkande behandling.

Vidta skäliga åtgärder för att förhindra kränkande behandling

Om utredningen konstaterar kränkande behandling ska skäliga åtgärder vidtas i syfte att få kränkningarna att upphöra. I vissa enklare fall kan ett kombinerat utredande och åtgärdande samtal med de inblandade barnen eller eleverna vara tillräckligt. I andra fall kan mer omfattande åtgärder behövas. För att kontrollera att kränkningarna inte upprepas måste åtgärderna följas upp och utvärderas, för att avgöra om ytterligare eller andra insatser behöver genomföras.

Årlig plan mot kränkande behandling

De som är ansvariga för skolan ska arbeta förebyggande för att motverka kränkningar. Alla verksamheter som lyder under skollagen måste varje år upprätta en plan mot kränkande behandling. Tanken är att planen ska förebygga och förhindra kränkningar. Planen ska anpassas till läget som råder på förskolan eller skolan. Det är huvudmannens ansvar att det finns en plan.

Vad ska planen innehålla?

  • En översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever.
  • En redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året.
  • En redogörelse för hur föregående års planerade åtgärder har genomförts.

Huvudmannen behöver

  • se till så att personal i skolan anmäler till rektorn om det framkommer att ett barn eller elev har blivit utsatt för kränkande behandling, och att se till så att rektorn anmäler uppgifter om upplevd kränkande behandling vidare till huvudmannen,
  • skyndsamt utreda uppgifter om kränkande behandling,
  • i de fall då kränkande behandling har konstaterats, vidta skäliga åtgärder för att förhindra kränkningar i framtiden,
  • se till så att personal inte kränker barn eller elever i verksamheten,
  • varje år upprätta en plan mot kränkande behandling för skolor och förskolor.
Senast uppdaterad: 22 maj 2024