Till huvudinnehåll

Lämna uppgifter

Till BEO kan man lämna uppgifter om att det förekommer mobbning och kränkande behandling i skolan och förskolan.

Om du upplever kränkande behandling bör du alltid först kontakta rektorn för snabb och effektiv hjälp. Om du inte är nöjd med rektorns hantering ska du vända dig till skolhuvudmannen, det vill säga den som är ytterst ansvarig för skolan.

Till skillnad från BEO har huvudmannen en skyldighet att ta emot och utreda uppgifter om kränkande behandling samt vidta nödvändiga åtgärder om det finns brister. Det är därför viktigt att alltid vända sig till skolan eller till huvudmannen genom huvudmannens klagomålshantering.

Om man inte upplever att huvudmannen förmår att lösa problemen kan man välja att vända sig till BEO. 

BEO går igenom och sparar alla uppgifter men utreder inte alla uppgifter om missförhållanden som kommer in till oss. Vi gör alltid en bedömning utifrån omständigheter i det enskilda fallet. 

BEO är en del av Skolinspektionen men har samtidigt en självständig funktion. När man lämnar uppgifter till oss görs en första bedömning om ärendet ska hanteras av BEO eller av Skolinspektionen. Om ärendet handlar om kränkande behandling hanteras det av BEO.

BEO gör utredningar på liknande sätt som Skolinspektionen men vi utreder enbart de ärenden som handlar om kränkningar och mobbning.

Skolinspektionen utreder andra missförhållanden i skolan än kränkande behandling. I de fall Skolinspektionen startar en utredning kommer fokus vara på skolans arbete för alla barn och elever. Här kan du läsa mer.

Våra granskningar utgår från skollagen, läroplaner och andra regler som finns för verksamheten. 

Senast uppdaterad: 1 september 2020