Till huvudinnehåll

Lämna uppgifter

Till Barn- och elevombudet kan du lämna uppgifter om att det förekommer mobbning och kränkande behandling i skolan och på förskolan.

Om du misstänker att en skola eller förskola inte följer de lagar och regler som finns, till exempel när det gäller mobbning och kränkande behandling kan du kontakta BEO och Skolinspektionen för att lämna uppgifter om detta. Våra granskningar utgår från skollagen, läroplaner och andra regler som finns för verksamheten.

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet. Kränkningarna kan bestå av till exempel nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiska handlingar. De kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om de är återkommande brukar det kallas mobbning. Det är absolut förbjudet för personalen i skolan att utsätta barn eller elever för kränkningar.

Den som är ansvarig för skolan ska arbeta förebyggande för att motverka kränkande behandling. Skolan ska ta varje uppgift eller annan signal om att ett barn eller en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling på allvar och utreda vad som ligger bakom. All skolpersonal är skyldig att anmäla uppgift om kränkande behandling till rektorn, som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan. Skolan är skyldig att utreda situationen och vidta lämpliga åtgärder. Om utredningen visar att kränkande behandling förekommer måste skolan vidta de åtgärder som behövs för att stoppa fortsatta kränkningar. 

Dessa regler gäller för alla skolformer.

När du lämnar uppgifter till oss bedömer vi om ärendet ska hanteras av BEO eller Skolinspektionen. BEO är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion. Vi gör utredningen på samma sätt, men BEO utreder bara ärenden som handlar om kränkningar och mobbning. Skolinspektionen utreder ärenden om andra missförhållanden i skolan och förskolan, som till exempel att en elev inte fått det särskilda stöd eller den utbildning han eller hon har rätt till.

Senast uppdaterad: 1 september 2020