Till huvudinnehåll

Lämna uppgifter om missförhållanden

Här finns information för dig som anser att det finns brister på förskolan eller skolan eller att ett barn eller elev har blivit felaktigt eller illa behandlad.

1. Förskola eller skola

Börja med att prata med förskolan eller skolan, exempelvis en förskollärare, lärare eller rektorn.

2. Huvudman

Om du inte tycker att du får hjälp av lärare eller rektor på skolan kan du vända dig till huvudmannen. Huvudmannen är kommunen eller den som driver en fristående skola. 

Om det är en kommunal verksamhet kan du vända dig till den kommunala förvaltning som har ansvaret, till exempel skol- eller utbildningsförvaltningen. Om det är en fristående verksamhet kan du vända dig till det företag eller den organisation som driver verksamheten.

Du kommer lättast i kontakt med den som ansvarar för skolan eller förskolan genom kommunens eller den fristående skolans webbplats. Det brukar gå bra att söka på klagomål + skola på webbplatsen för att hitta rätt information.

Rektorn ska också kunna berätta hur det fungerar när du vill lämna klagomål och vart du ska vända dig.

 

Om du vill lämna klagomål till huvudmannen kan du söka information om hur du gör detta på skolans eller huvudmannens webbplats. Du kan också fråga någon på skolan. 

Huvudmannen måste ta emot och skyndsamt utreda klagomål. Huvudmannen måste även bekräfta att den mottagit ett klagomål samt återkoppla till den som framfört klagomålet. 

 

Om du är missnöjd med huvudmannens hantering finns det flera olika myndigheter att vända sig till och som granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Här kan du se vilken myndighet du kan vända dig till med olika frågor.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Förutom BEO och Skolinspektionen har Diskrimineringsombudsmannen (DO) tillsyn över att barn och elever inte utsätts för kränkningar och trakasserier i skolan, förskolan eller inom andra skolformer som omfattas av skollagen. Diskriminering är när någon blir dåligt behandlad och det finns ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder). Bristande tillgänglighet för barn och elever med funktionsnedsättningar, exempelvis när det gäller stöd, information eller den fysiska miljön, är också diskriminering, liksom sexuella trakasserier.

Du kan läsa mer och vända dig till DO här: DO.se

BEO kan om det behövs lämna över uppgifter till DO.

Arbetsmiljöverket

Förutom BEO och Skolinspektionen har Arbetsmiljöverket tillsyn över att barn och elever inte utsätts för kränkningar och trakasserier i skolan eller förskolan och andra skolformer som omfattas av skollagen. Arbetsmiljöverket ansvarar för tillsyn av kränkningar mot elever som utförs av andra än elever eller personal vid skolan, exempelvis en annan elevs förälder eller elever från andra skolor.

Du kan läsa mer och vända dig till Arbetsmiljöverket här: Arbetsmiljoverket.se

BEO kan om det behövs lämna över uppgifter till Arbetsmiljöverket.

 

Polisen

Om du blivit utsatt för ett brott kan du anmäla det till Polisen.

Du kan läsa mer och vända dig till Polisen här: Polisen.se

Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN)

Om du vill att skolan ska ändra ett beslut som har fattats av skolan kan du överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN). Det går endast att överklaga vissa sorters beslut, exempelvis beslut om åtgärdsprogram, beslut om placering i särskild undervisningsgrupp och beslut om mottagande i särskola, gymnasieskola eller till sfi (svenska för invandrare).

Du kan läsa mer och vända dig till ÖKN här: ÖKN.se

Olämplighet eller oskicklighet i förskole- eller läraryrket

Om en legitimerad lärare och förskollärare har betett sig olämpligt eller varit oskicklig i sitt arbete kan du kontakta Skolinspektionen.

Du kan läsa mer och vända dig till Skolinspektionen här: Lämna uppgifter om olämplig legitimerad lärare eller förskollärare (till Skolinspektionen)

 

Om du är missnöjd med huvudmannens hantering gällande kränkande behandling finns det möjlighet att lämna uppgifter om missförhållanden till Barn- och elevombudet. 

Vi kan som huvudregel bara utreda uppgifterna om du först har anmält klagomål till huvudmannen.

Observera! 

Det är inte säkert att dina uppgifter leder till en utredning hos oss, men är värdefulla och kan komma att ligga till grund för framtida inspektioner. 

Du får inte någon återkoppling från Barn- och elevombudet på vilket sätt som dina uppgifter används. Vi kontaktar dig bara om du behöver komplettera dina uppgifter. 

Webbformulär för uppgifter om missförhållanden

Att tänka på när du kontaktar oss

Meddelanden som skickas till Barn- och elevombudet blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Även personuppgifter kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. För mer information läs Skolinspektionens integritetspolicy.

Senast uppdaterad: 13 februari 2024