Till huvudinnehåll

Lämna uppgifter

Till BEO kan du lämna uppgifter om att det förekommer mobbning och kränkande behandling i skolan och förskolan.

Om du misstänker att en skola eller förskola inte följer de lagar och regler som finns när det gäller mobbning och kränkande behandling ska du i första hand vända dig till den som är ansvarig för skolan. Om skolan inte vidtar åtgärder för att förbättra situationen för barnet eller eleven kan du kontakta oss på BEO för att lämna uppgifter om detta.

Om ett barn eller en elev har blivit utsatt för kränkningar av personal på skolan kan du däremot vända dig till oss direkt.

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Kränkningar kan exempelvis bestå av nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiska handlingar. De kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna är systematiska och återkommande brukar det även kallas för mobbning. Det är absolut förbjudet för personalen i skolan att utsätta barn eller elever för kränkningar och mobbning.

De som är ansvariga för skolan ska arbeta förebyggande för att motverka kränkningar.

Skolan ska ta varje signal eller uppgift om att ett barn eller en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling på stort allvar och utreda vad som ligger bakom detta. All skolpersonal är skyldig att rapportera uppgifter om kränkande behandling till rektorn, som i sin tur är skyldig att rapportera detta till huvudmannen som är den som är ytterst ansvarig för skolan.

Skolan är skyldig att utreda situationen och vidta lämpliga åtgärder.

Om utredningen visar att kränkande behandling förekommer måste skolan vidta de åtgärder som behövs för att stoppa fortsatta kränkningar.

Dessa regler gäller för alla skolformer.

BEO utreder inte samtliga uppgifter om missförhållanden som kommer in till oss. När du lämnar uppgifter till oss bedömer vi även om ärendet ska hanteras av BEO eller av Skolinspektionen.

BEO är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion. Vi gör alltid en bedömning utifrån omständigheter i det enskilda fallet. BEO gör utredningar på liknande sätt som Skolinspektionen men vi utreder enbart de ärenden som handlar om kränkningar och mobbning.

Skolinspektionen utreder ärenden om andra missförhållanden i skolan och förskolan, som till exempel att en elev inte fått det särskilda stöd eller den utbildning som hon eller han har rätt till.

Våra granskningar utgår från skollagen, läroplaner och andra regler som finns för verksamheten.

Senast uppdaterad: 1 september 2020