Till huvudinnehåll

BEO:s olika beslut

Om BEO har utrett ett ärende om kränkande behandling fattas något av följande beslut.

Ingen åtgärd

BEO bedömer då att det inte är visat att huvudmannen har brutit mot bestämmelserna om skyldigheten att motverka kränkande behandling.

Avstå från att ingripa

BEO konstaterar att skolan inte hanterat uppgifterna om kränkande behandling på rätt sätt, men kan avstå från att ingripa om:

  • Överträdelsen är ringa, det vill säga mindre allvarlig.
  • Skolan har rättat till bristen.
  • Eleven har slutat på skolan.

Anmärkning

BEO bedömer att den som driver skolan brutit mot skollagen. Men eftersom bristen är mindre allvarlig stannar BEO:s kritik vid anmärkning.

Föreläggande

BEO bedömer att den som driver skolan inte gjort det den är skyldig att göra enligt skollagen. Exempelvis utreda kränkande behandling eller vidta andra åtgärder. Ett beslut om föreläggande kan förenas med att den som driver skolan blir skyldig att rätta till problemen inom inom viss föreskriven tid.

Skadestånd

Om BEO bedömer att det finns förutsättningar kan BEO begära att den som driver skolan ska betala skadestånd till eleven. Det kan till exempel handla om att eleven kränkts och den som driver skolan vetat om det och inte gjort tillräckligt för att det ska upphöra. Om BEO och huvudmannen är oeniga om skadeståndet kan det uppstå en tvist. Då kan BEO vända sig till tingsrätten och låta en domstol bedöma saken. BEO för då barnets/elevens talan. BEO avgör om ett ärende är lämpligt att driva i domstol eller inte.

Syftet med skadeståndet är att det utsatta barnet/eleven ska få kompensation. Men det är också ett verktyg för att få skolorna att arbeta mer aktivt mot kränkande behandling. 

Begäran om ändring av BEO:s beslut

BEO:s beslut går inte att överklaga. Det finns dock möjlighet att begära ändring av beslutet vilket innebär att en annan jurist kommer att gå igenom ärendet på nytt. Om en ändring av beslutet begärs måste man på ett tydligt sätt beskriva varför man tycker att det är felaktigt.

Senast uppdaterad: 9 april 2024