Till huvudinnehåll

Annan lagstiftning

Det finns flera lagar som ska skydda elever och barn från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan och på förskolan.

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) stödjer barn, elever och ungas rättigheter. 

Andra lagar är exempelvis diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. 

Lagarna gäller alla skolformer som regleras i skollagen.

 

Barnkonventionen

Bestämmelserna om kränkande behandling i skollagen grundar sig bland annat på bestämmelserna i FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Den förstärker vikten av att anta ett barnperspektiv i allt som rör barnet och understryker barnets rätt att bli hörd. Det som framgår av Barnkonventionen ska beaktas av samtliga svenska myndigheter, därmed även av BEO och Skolinspektionen.

Det är Barnombudsmannen (BO), som är en annan myndighet än BEO (Barn- och elevombudet), som bevakar hur Barnkonventionen efterlevs i samhället och som driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter.

Läs mer på Barnombudsmannens (BO) hemsida.

Diskrimineringslagen

Förutom Barn- och elevombudet och Skolinspektionen har Diskrimineringsombudsmannen tillsyn över att barn och elever inte utsätts för kränkningar och trakasserier i skolan eller förskolan och andra skolformer som omfattas av skollagen. Diskriminering är när en person blivit missgynnad eller kränkt och det finns ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder). Bristande tillgänglighet och sexuella trakasserier är också diskriminering.

BEO kan lämna över uppgifter till DO om det behövs.

För att läsa mer om vad som är diskriminering, hur Diskrimineringsombudsmannen arbetar och vilka sorters tips och klagomål de tar emot kan du besöka deras webb.

Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens (DO) hemsida.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöverket ansvarar för tillsyn av kränkningar mot elever som utförs av andra än elever eller personal vid skolan, exempelvis en annan elevs förälder.

BEO kan om det behövs lämna över uppgifter till Arbetsmiljöverket.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida

 

Senast uppdaterad: 5 juni 2024