Till huvudinnehåll

Statistik och beslut

Under 2022 initierades 554 individärenden om kränkande behandling till BEO och Skolinspektionen. Av dessa innehöll 56 procent av ärendena uppgifter om att en eller flera elever kränkt en annan elev

I 47 procent av ärendena uppgav anmälaren att en lärare, rektor eller annan skolpersonal varit den som har kränkt. I tre procent av ärendena förekom uppgifter om kränkningar utförda av både andra elever och skolpersonal.

Under 2022 konstaterade BEO och Skolinspektionen att huvudmannen eller skolan brustit i sin hantering när en elev blivit utsatt för kränkande behandling i 185 fall. Ärendena där brist konstaterades inkom/initierades under 2022, 2021 och 2020.

Krav på skadestånd i 16 fall

BEO kan begära skadestånd för en kränkt elevs räkning. Det skedde i 16 fall under 2022, vilket är färre än 2021 då antalet skadeståndskrav var 18 stycken.

Ärenden och beslut 2022

Här hittar du hela statistiken över inkomna ärenden och beslut till BEO och Skolinspektionen under 2022. 

Anmälningar och beslut 2022

Ny hantering av inkomna signaler från den 1 september 2021

Den 1 september 2021 införde Skolinspektionen en samlad signalhantering. Det innebär att samtliga signaler eller uppgifter myndigheten får in, samlas och bedöms på ett strukturerat sätt. Alla inkomna uppgifter blir således inte per automatik ett ärende. Från och med 1 september gör BEO en självständig bedömning om uppgifter om kränkande behandling på individnivå ska utredas eller inte. I dagsläget är BEO därför involverade i alla ärenden om kränkande behandling på individnivå.

Begära ut handlingar

Om du vill ha mer information om BEO:s beslut kan du mejla på .

I diariet kan du själv söka bland våra ärenden. Här finns också info om hur du gör för att begära ut handlingar: Diariet

Senast uppdaterad: 3 september 2020