Till huvudinnehåll

Statistik och beslut

Mellan 1 januari och 31 augusti 2021 inkom det 762 anmälningar om kränkande behandling till BEO och Skolinspektionen. Av dessa innehöll 70 procent av anmälningarna uppgifter om att en eller flera elever kränkt en annan elev.

Ny hantering av inkomna signaler från den 1 september 2021

Den 1 september 2021 införde Skolinspektionen en samlad signalhantering. Det innebär att samtliga signaler eller uppgifter myndigheten får in, samlas och bedöms på ett strukturerat sätt. Alla inkomna uppgifter blir således inte per automatik ett ärende. Från och med 1 september gör BEO en självständig bedömning om uppgifter om kränkande behandling på individnivå ska utredas eller inte. I dagsläget är BEO därför involverade i alla ärenden om kränkande behandling på individnivå.

I 37 procent av anmälningarna uppgav anmälaren att en lärare, rektor eller annan skolpersonal varit den som har kränkt. I 9 procent av anmälningarna förekommer uppgifter om kränkningar utförda av både andra elever och skolpersonal.

Sedan 1 september har det initierats 207 ärenden om kränkande behandling, varav 65 procent handlade om att en eller flera elever kränkt en annan elev och 41 procent om att en elev kränkts av personal.

Under 2021 har BEO och Skolinspektionen konstaterat att huvudmannen eller skolan brustit i sin hantering när en elev blivit utsatt för kränkande behandling i 463 fall. Anmälningarna där brist konstaterats har kommit in under 2021, 2020 och 2019.

Anmälningar och beslut 2021

Här hittar du hela årsstatistiken över anmälningar till BEO och Skolinspektionen under 2021:

Anmälningar och beslut 2021

Krav på skadestånd i 18 fall

BEO kan begära skadestånd för en kränkt elevs räkning. Det har skett i 18 fall under 2021, vilket är fler än 2020 då antalet skadeståndskrav var 13 stycken.

Begära ut handlingar

Om du vill ha mer information om BEO:s beslut kan du mejla på .

I diariet kan du själv söka bland våra ärenden. Här finns också info om hur du gör för att begära ut handlingar: Diariet

Senast uppdaterad: 3 september 2020