Till huvudinnehåll

Statistik och beslut

Under första halvåret 2022 initierades 342 ärenden om kränkande behandling av Barn- och elevombudet.

Anmälningar och beslut 2022

Här hittar du statistik över anmälningar till BEO och Skolinspektionen under första halvåret 2022. 

Anmälningar och beslut 2022

Under första halvåret 2022 innehöll knappt 63 procent av ärenden uppgifter om att en eller flera elever kränkt en annan elev. I nästan 42 procent av ärenden uppgav anmälaren att en lärare, rektor eller annan skolpersonal varit den som har kränkt. I fyra procent av ärendena förekom uppgifter om kränkningar utförda av både andra elever och skolpersonal.

Under första halvåret 2022 har BEO konstaterat att huvudmannen eller skolan brustit i sin hantering när en elev blivit utsatt för kränkande behandling i 115 fall. Här hittar du all statistik över tillsyn utifrån individärenden som utretts av BEO och Skolinspektionen under första halvåret 2022.

Ärenden och beslut första halvåret 2022 (Skolinspektionen.se) 

Krav på skadestånd i åtta fall

BEO kan begära skadestånd för en kränkt elevs räkning. Det har skett i åtta fall under första halvåret 2022, vilket är fler än motsvarande period 2021 då antalet skadeståndskrav var 12 stycken.

Ny hantering av inkomna signaler från den 1 september 2021

Den 1 september 2021 införde Skolinspektionen en samlad signalhantering. Det innebär att samtliga signaler eller uppgifter myndigheten får in, samlas och bedöms på ett strukturerat sätt. Alla inkomna uppgifter blir således inte per automatik ett ärende. Från och med 1 september gör BEO en självständig bedömning om uppgifter om kränkande behandling på individnivå ska utredas eller inte. I dagsläget är BEO därför involverade i alla ärenden om kränkande behandling på individnivå.

Begära ut handlingar

Om du vill ha mer information om BEO:s beslut kan du mejla på .

I diariet kan du själv söka bland våra ärenden. Här finns också info om hur du gör för att begära ut handlingar: Diariet

Senast uppdaterad: 3 september 2020