Till huvudinnehåll

Vad kan BEO inte göra?

Här förklarar vi vad Barn- och elevombudet inte gör.

BEO utreder inte ärenden där skolpersonal eller vårdnadshavare utsatts för kränkande behandling. BEO utreder endast ärenden som rör kränkande behandling mot barn/elever.

BEO beslutar inte om hur skolan/huvudmannen ska lösa problemet med kränkande behandling, till exempel flytta på en elev, stänga en skola eller avskeda en lärare.

BEO kan inte följa med på möten i skolan.

BEO utreder enbart uppgifter om kränkande behandling. BEO kan inte utreda uppgifter om andra brister i förskolans eller skolans verksamhet, exempelvis uppgifter om brister i särskilt stöd eller uppgifter om felaktig betygssättning. Uppgifter som inte enbart rör kränkande behandling utreds istället av Skolinspektionen och ska därför skickas dit.
För mer information, se Skolinspektionens webbplats.

BEO utreder inte ärenden där ett barn/elev kränkts eller diskriminerats på grund av kön, religion eller annan trosuppfattning, etnicitet, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt funktionshinder. Sådant ska anmälas och utredas av Diskrimineringsombudsmannen. Mer information finns på DO:s webbplats: do.se 

BEO ska heller inte förväxlas med Barnombudsmannen som bevakar barns rätt i samhället och FN:s barnkonvention. Mer information finns på www.barnombudsmannen.se

Barn- och elevombudet utreder inte ärenden där ett barn/elev kränkts av andra än skolpersonal eller andra barn/elever på förskolan/skolan. Sådana uppgifter kan i vissa fall falla inom Arbetsmiljöverkets tillsynsområde. Mer information finns på Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se

Senast uppdaterad: 1 september 2020