Till huvudinnehåll

Vad kan BEO inte göra?

Här förklarar vi vad BEO inte gör.

 • BEO utreder inte ärenden där skolpersonal eller vårdnadshavare utsatts för kränkande behandling. BEO utreder endast ärenden som rör kränkande behandling mot barn eller elever i skola eller förskola.
 • BEO beslutar inte om hur skolan/huvudmannen ska lösa problemet med kränkande behandling, till exempel flytta på en elev, stänga en skola eller avskeda en lärare.
 • BEO följer inte med på möten i skolan.
 • BEO kan inte utreda uppgifter om andra brister än kränkningar i förskolans eller skolans verksamhet, exempelvis brister i särskilt stöd eller uppgifter om felaktig betygssättning. Sådana uppgifter utreds istället i vissa fall av Skolinspektionen. 
  Mer information finns på Skolinspektionens webbplats.
 • BEO utreder inte ärenden där ett barn eller en elev kränkts eller diskriminerats på grund av kön, religion eller annan trosuppfattning, etnicitet, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt funktionshinder. Sådant ska anmälas till och utredas av Diskrimineringsombudsmannen. 
  Mer information finns på Diskrimineringsombudsmannens webbplats.
 • BEO ska heller inte förväxlas med Barnombudsmannen som bevakar barns rätt i samhället och FN:s barnkonvention. 
  Mer information finns på Barnombudsmannens webbplats.
 • BEO utreder inte ärenden där ett barn/elev kränkts av andra än skolpersonal eller andra barn/elever på förskolan/skolan. Sådana uppgifter kan i vissa fall falla inom Arbetsmiljöverkets tillsynsområde. 
  Mer information finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.

 

Senast uppdaterad: 31 maj 2024