Till huvudinnehåll

Lagar och regler

Det finns flera lagar som ska skydda elever och barn från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan och på förskolan. Dessa lagar är bland annat skollagen och diskrimineringslagen.

Lagarna gäller alla skolformer som regleras i skollagen.

Bestämmelserna om kränkande behandling i skollagen grundar sig bland annat på FN:s konvention om barnets rättig­heter (Barnkonventionen) och det är i ljuset av Barnkonventionen som lagen ska tillämpas.

Det är Barn- och elevombudet som tillsammans med Skolinspektionen bevakar reglerna om kränkande behandling i 6 kap. skollagen och Diskrimineringsombudsmannen som bevakar diskrimineringslagen.

Bestämmelserna i 6 kap. skollagen avser endast kränkningar utförda av barn, elever samt personal vid förskola respektive skola. Uppgifter om kränkningar som utförts av andra personer än de nyss nämnda, till exempel av föräldrar till andra barn eller elever, kan falla inom Arbetsmiljöverkets tillsynsområde, Mer information finns på Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se.

Senast uppdaterad: 3 september 2020