Till huvudinnehåll

Barnkonventionen

Bestämmelserna om kränkande behandling i skollagen grundar sig bland annat på bestämmelserna i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och det är i ljuset av Barnkonventionen som lagen ska tillämpas.

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Den förstärker vikten av att anta ett barnperspektiv i allt som rör barnet och understryker barnets rätt att bli hörd. Det som framgår av barnkonventionen ska beaktas av samtliga svenska myndigheter, därmed även Barn- och elevombudet och Skolinspektionen.

Barnombudsmannen, som är en annan myndighet än Barn- och elevombudet, bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter.