Till huvudinnehåll

Barnkonventionen

Bestämmelserna om kränkande behandling i skollagen grundar sig bland annat på bestämmelserna i FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Den förstärker vikten av att anta ett barnperspektiv i allt som rör barnet och understryker barnets rätt att bli hörd. Det som framgår av Barnkonventionen ska beaktas av samtliga svenska myndigheter, därmed även BEO och Skolinspektionen.

Det är Barnombudsmannen, som är en annan myndighet än BEO (Barn- och elevombudet), som bevakar hur Barnkonventionen efterlevs i samhället och som driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter.