Till huvudinnehåll

6 kapitlet skollagen

Vad är kränkande behandling?

Kränkande behandling i dagligt tal kan omfatta många olika situationer medan kränkande behandling i skollagens mening är ett snävare begrepp som definieras som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Allmänt kan sägas att kränkande behandling i skollagens mening är till exempel nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiska handlingar såsom knuffar, slag och sparkar. Kränkande behandling kan även bestå av utfrysning eller hot. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande.

Det är med denna innebörd ordet kränkning används nedan.

Skyldighet att motverka kränkande behandling

Alla verksamheter som lyder under skollagen omfattas av vad som sägs nedan. Det gäller bland annat förskoleverksamhet, grundskola, särskola och gymnasieskola. För enkelhetens skull talas dock bara om förskolan och skolan nedan.

Förskolan och skolan är skyldig att jobba för att motverka kränkande behandling i samband med verksamheten. Alla barn och elever har en motsvarande rätt att få hjälp av skolan om de upplever sig utsatta för kränkande behandling. Det är den så kallade huvudmannen för förskolan eller skolan som bär ansvaret för detta. För kommunala skolor är huvudmannen den kommun som skolan ligger i. För fristående skolor är huvudmannen istället som utgångspunkt det bolag eller den stiftelse eller liknande som driver skolan.

Enligt 6 kapitlet skollagen har huvudmannen sammanfattningsvis följande ansvar

  • Att se till så att personal i skolan anmäler uppgifter om upplevd kränkande behandling till rektorn. Och att se till att rektorn anmäler uppgifter om upplevd kränkande behandling vidare till huvudmannen.
  • Att skyndsamt utreda uppgifter om kränkande behandling.
  • Att, i de fall då kränkande behandling har konstaterats, vidta skäliga åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
  • Att se till så att personal inte kränker barn eller elever i verksamheten.
  • Att varje år upprätta en plan mot kränkande behandling för skolor och förskolor.

Mer information om varje punkt finns nedan.

Klicka här för att läsa skollagen.

Anmäla uppgifter om kränkande behandling

En lärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn elev eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får sådan kännedom är i sin tur skyldig att anmäla det till huvudmannen. Dessa skyldigheter gäller sedan den 1 juli 2011.

Denna så kallade anmälningsskyldighet omfattar alla situationer där barn och elever upplever sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. Det ska med andra ord inte göras någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan den anmäls till rektorn och huvudmannen.

Anmälningsskyldigheten är kopplad till huvudmannens ansvar att utreda uppgifter om kränkande behandling och i förekommande fall vidta åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Anmälan behöver därför ske skyndsamt. Vad som är skyndsamt beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Utreda uppgifter om kränkande behandling

När någon företrädare för förskolan eller skolan får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling ska omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna utredas. Den som utreder uppgifter om kränkande behandling måste skapa sig en självständig uppfattning om vad som har hänt. Utredningens omfattning och metod måste anpassas till varje enskilt fall.

Utredningen ska ske skyndsamt efter att företrädare för förskolan eller skolan har fått kännedom om att ett barn eller en elev känner sig kränkt.

Vidta skäliga åtgärder för att förhindra kränkande behandling

Om kränkande behandling i skollagens mening har konstaterats genom utredningen så ska skäliga åtgärder vidtas i syfte att få kränkningarna att upphöra. I vissa enklare fall kan ett kombinerat utredande och åtgärdande samtal med de inblandade barnen eller eleverna vara tillräckligt. I andra fall kan mer omfattande åtgärder behövas. För att kontrollera att kränkningarna inte upprepas måste åtgärderna följas upp och utvärderas, för att avgöra om ytterligare eller andra insatser behöver genomföras.

Förbud för personal i verksamheten att kränka barn och elever

Det är förbjudet för personal i förskola och skola att kränka barn och elever. Personalen är samtidigt skyldig att skapa en trygg skolmiljö. Den skyldigheten kan ibland betyda att personal måste använda sig av vissa åtgärder, till exempel kvarsittning eller visa ut en elev från resten av en lektion. Även om det kan upplevas som kränkande behöver det inte vara det i skollagens mening.

Plan mot kränkande behandling

Alla verksamheter som lyder under skollagen måste varje år upprätta en plan mot kränkande behandling. Tanken är att planen ska förebygga och förhindra kränkningar. Planen ska anpassas till läget som råder på förskolan eller skolan. Det är huvudmannens ansvar att det finns en plan.

Vad ska planen innehålla?

  • En översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever.
  • En redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året.
  • En redogörelse för hur föregående års planerade åtgärder har genomförts.”

 

Senast uppdaterad: 18 september 2020