Till huvudinnehåll

Skollagen, 6 kapitlet

BEO bevakar reglerna om kränkande behandling som formuleras i skollagens 6 kapitel.

Samtliga skolverksamheter som lyder under skollagen är skyldiga att jobba för att motverka kränkande behandling i samband med verksamheten. Alla barn och elever har rätt att få hjälp av skolan om de upplever sig utsatta för kränkande behandling. 

Det är huvudmannen, det vill säga den som är huvudansvarig för skolverksamheten, som är ytterst ansvarig för detta. För kommunala skolor är huvudmannen den kommun som skolan ligger i. För fristående skolor är huvudmannen istället som utgångspunkt det bolag eller den stiftelse eller liknande som driver skolan.

Klicka här för att läsa skollagen.

Skolan och huvudmannen är skyldiga att ingripa och arbeta förebyggande

Det är oftast de som arbetar närmast barnet/eleven, det vill säga skola och huvudman som har bäst kunskap och förutsättningar att lösa problemen. Därför behöver man först vända sig till rektorn och huvudmannen för att få möjlighet till snabb och effektiv hjälp om man upplever sig bli utsatt för kränkande behandling.

Skolan och huvudmannen är skyldiga att utreda de situationer där barn och elever upplever sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. Det ska med andra ord inte göras någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan den utreds. 

Utreda uppgifter om kränkande behandling

När någon företrädare för förskolan eller skolan får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling ska omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna utredas. Den som utreder uppgifterna behöver skapa sig en självständig uppfattning om vad som har hänt. Utredningens omfattning och metod måste anpassas till varje enskilt fall.

Utredningen ska ske skyndsamt efter att företrädare för förskolan eller skolan har fått kännedom om att ett barn eller en elev känner sig kränkt.

Det är viktigt att huvudmannen har tydliga, synliga och tillgängliga kontaktvägar och en välfungerande klagomålshantering som både elever/vårdnadshavare och skolans personal känner till för att skyndsamt kunna hantera anmälningar om kränkande behandling. 

Vidta skäliga åtgärder för att förhindra kränkande behandling

Om utredningen konstaterar kränkande behandling ska skäliga åtgärder vidtas i syfte att få kränkningarna att upphöra. I vissa enklare fall kan ett kombinerat utredande och åtgärdande samtal med de inblandade barnen eller eleverna vara tillräckligt. I andra fall kan mer omfattande åtgärder behövas. För att kontrollera att kränkningarna inte upprepas måste åtgärderna följas upp och utvärderas, för att avgöra om ytterligare eller andra insatser behöver genomföras.

Förbud för personal i verksamheten att kränka barn och elever

Det är förbjudet för personal i förskola och skola att kränka barn och elever. Personalen är samtidigt skyldig att skapa en trygg skolmiljö. Den skyldigheten kan ibland betyda att personal måste använda sig av vissa åtgärder, till exempel kvarsittning eller visa ut en elev från resten av en lektion. Även om det kan upplevas som kränkande behöver det inte vara det i skollagens mening.

Årlig plan mot kränkande behandling

Alla verksamheter som lyder under skollagen måste varje år upprätta en plan mot kränkande behandling. Tanken är att planen ska förebygga och förhindra kränkningar. Planen ska anpassas till läget som råder på förskolan eller skolan. Det är huvudmannens ansvar att det finns en plan.

Vad ska planen innehålla?

 • En översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever.
 • En redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året.
 • En redogörelse för hur föregående års planerade åtgärder har genomförts.

Huvudmannen behöver

 • se till så att personal i skolan anmäler till rektorn om det framkommer att ett barn eller elev har blivit utsatt för kränkande behandling, och att se till så att rektorn anmäler uppgifter om upplevd kränkande behandling vidare till huvudmannen. 
 • skyndsamt utreda uppgifter om kränkande behandling.
 • i de fall då kränkande behandling har konstaterats, vidta skäliga åtgärder för att förhindra kränkningar i framtiden.
 • se till så att personal inte kränker barn eller elever i verksamheten.
 • varje år upprätta en plan mot kränkande behandling för skolor och förskolor.

Så arbetar BEO

 • BEO prioriterar ärenden där risken finns att barn eller elever har varit eller är utsatta för särskilt omfattande kränkning eller kränkningar. BEO prioriterar även de ärenden där det går att visa att en kränkning har förekommit och kan leda till skadestånd som därmed ger möjlighet till upprättelse för den enskilda individen.
 • Alla uppgifter som kommer in till BEO, oavsett om de leder till att vi startar ett ärende eller inte, sparas för att ligga till grund för eventuella framtida åtgärder.
 • Om BEO startar en utredning samlar vi in information från flera håll och företräder varken huvudman eller barn/elev.
 • Vid eventuell skadeståndsprocess företräder vi enskilt barn eller elev objektivt utifrån lagstiftningen.
Senast uppdaterad: 18 september 2020