Till huvudinnehåll

Frågor och svar

Se alla kategorier

BEO:s arbete

Svar

Det är rektorn och huvudmannen, det vill säga rektorns chef och den som är ytterst ansvarig för skolan, som ansvarar för att alla barn och elever har en trygg skolmiljö som är fri från kränkningar och mobbning. 

Prata först med skolan

Om man upplever kränkande behandling vänder man sig till personal på skolan/förskolan, men om inte det hjälper och kränkningarna fortsätter kontaktar man rektorn

Vänd dig sedan till huvudmannen

Om inget av ovan hjälper vänder man sig till huvudmannen genom deras klagomålshantering. Huvudmannen är, till skillnad från BEO, skyldig att enligt lag ta emot och utreda samtliga klagomål/situationer.

Om man inte är nöjd med rektorns eller huvudmannens hantering kan man välja att lämna in uppgifter om missförhållanden till BEO.

BEO gör därefter en bedömning om ärendet ska utredas eller inte. 

Svar

  • Det är rektors och huvudmannens ansvar att säkerställa att alla barn och elever har en trygg miljö fri från kränkningar och mobbning. Därför ska man alltid vända sig till dessa ifall man upplever kränkande behandling.
  • Om skolan inte lyckas lösa problemen kan man välja att vända sig till BEO. BEO går alltid igenom alla uppgifter om missförhållanden som kommer in till oss och avgör, både utifrån varje enskilt fall och vad vi vet om huvudmannen sedan innan, om vi ska starta en utredning. Vi utreder inte alla uppgifter som vi får in, men vi sparar samtliga uppgifter för framtiden eftersom dessa kan komma att ligga till grund för en framtida tillsyn både av BEO och Skolinspektionen.
  • Istället för att utreda alla inkomna uppgifter utreder och prioriterar BEO de ärenden där risken finns att barn eller elever har varit eller är utsatta för omfattande kränkningar. 
  • När BEO fått in en uppgift om missförhållande skickar vi ut en bekräftelse till uppgiftslämnaren där vi bekräftar att vi tagit emot uppgiften. Vi kommer inte att motivera varför vi väljer att utreda eller inte utreda den aktuella skolan/verksamheten. Ytterligare kontakt med uppgiftslämnaren sker enbart om vi behöver kompletterande information.
  • Om BEO väljer att starta en utredning tar vi in information från flera håll och företräder varken huvudman eller barn/elev.

Svar

Under första halvåret 2020 innehöll 66 procent av anmälningarna uppgifter om att en eller flera elever kränkt en annan elev. I 40 procent av anmälningarna uppgav anmälaren att en lärare, rektor eller annan skolpersonal varit den som har kränkt. I 7 procent av anmälningarna förekommer uppgifter om kränkningar utförda av både andra elever och skolpersonal.

Enligt skollagens 6 kapitel måste skolorna utreda och vidta åtgärder så snart ett barn eller en elev upplever sig kränkt. All skolpersonal är sedan den 1 juli 2011 skyldig att anmäla uppgift om kränkande behandling till rektorn, som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Gör inte skolan det kan man anmäla det till BEO eller Skolinspektionen, som då utreder skolans agerande. Lever inte skolan upp till lagens krav kan BEO kräva skadestånd från skolans huvudman, det vill säga den som äger skolan.

Svar

Om du har blivit utsatt för kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier och berättat det för någon vuxen på skolan, måste de göra allt för att ta reda på vad som hänt och förhindra att det händer igen.

Om skolan inte gör det kan den som äger skolan i yttersta fall bli skyldig att betala skadestånd. Skadeståndet ska vara en kompensation till dig som utsatts, men ska också göra så att skolorna arbetar mer aktivt förebyggande mot kränkande behandling. Det är BEO och Diskrimineringsombudsmannen (DO) som driver skadeståndsärendena. När det är DO som driver ärendet kallas skadeståndet för diskrimineringsersättning.  

Bestämmelsen om skadestånd innebär att det faktiskt går att utkräva ett ansvar från dem som äger skolorna.

Svar

Du kan lämna uppgifter om missförhållanden här på vår webbplats: Lämna uppgifter

Välj en kategori

Kränkningar och lärare

Här finns vanliga frågor och svar om kränkande behandling och lärarens roll.

Nätkränkningar

Här hittar du några vanliga frågor och svar om skolans ansvar för kränkningar på nätet.

Mobbning och kränkningar

Här hittar du flera frågor och svar som handlar om kränkande behandling i skola/förskola.

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss