Till huvudinnehåll

Frågor och svar

Hittar du inte svar på din fråga? Kontakta oss.

Se alla kategorier

Mobbning och kränkningar och vad Barn- och elevombudet kan göra

Svar

Du kan lämna uppgifter om missförhållanden här på vår webbplats: Lämna uppgifter

Svar

Definitionen av kränkande behandling är enligt 6 kap 3 § skollagen ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns/elevs värdighet. Det kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller slag och sparkar. Kränkningarna kan även bestå av utfrysning eller hot. Det kan också vara kränkande behandling om någon skickar elaka mail eller kommentarer på internet eller via sms.

Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om det sker upprepat brukar det även kallas mobbning. Bedömningen görs utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Ofta kan det vara uppenbart att exempelvis en spark eller ett slag är kränkande behandling. Ibland är det dock svårare att bedöma, till exempel om det rör sig om utfrysning.

Om du blir kallad ”jävla svartskalle”, ”bög” eller ”hora” kan du vara utsatt för diskriminering eller trakasserier.

Diskriminering betyder att du blivit orättvist behandlad på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserad enligt diskrimineringslagen har du blivit om någon eller några kränkt dig på grund av någon av diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Svar

Om du har blivit utsatt för kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier och berättat det för någon vuxen på skolan, måste de göra allt för att ta reda på vad som hänt och förhindra att det händer igen.

Om skolan inte gör det kan den som äger skolan i yttersta fall bli skyldig att betala skadestånd. Skadeståndet ska vara en kompensation till dig som utsatts, men ska också göra så att skolorna arbetar mer aktivt förebyggande mot kränkande behandling. Det är BEO och Diskrimineringsombudsmannen (DO) som driver skadeståndsärendena. När det är DO som driver ärendet kallas skadeståndet för diskrimineringsersättning.  

Bestämmelsen om skadestånd innebär att det faktiskt går att utkräva ett ansvar från dem som äger skolorna.

Svar

Under första halvåret 2020 innehöll 66 procent av anmälningarna uppgifter om att en eller flera elever kränkt en annan elev. I 40 procent av anmälningarna uppgav anmälaren att en lärare, rektor eller annan skolpersonal varit den som har kränkt. I 7 procent av anmälningarna förekommer uppgifter om kränkningar utförda av både andra elever och skolpersonal.

Enligt skollagens 6 kapitel måste skolorna utreda och vidta åtgärder så snart ett barn eller en elev upplever sig kränkt. All skolpersonal är sedan den 1 juli 2011 skyldig att anmäla uppgift om kränkande behandling till rektorn, som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Gör inte skolan det kan man anmäla det till BEO eller Skolinspektionen, som då utreder skolans agerande. Lever inte skolan upp till lagens krav kan BEO kräva skadestånd från skolans huvudman, det vill säga den som äger skolan.

Svar

Alla skolor ska ta fram en en plan mot kränkande behandling, för att förebygga och förhindra kränkningar. Planen ska uppdateras varje år. Det ska finnas en plan för varje verksamhet och den ska anpassas till läget som råder där. 

Svar

Det finns ingen absolut rätt för dig att kräva att mobbaren ska byta skola. Men det finns en möjlighet för skolan att som en sista åtgärd flytta en elev, med hänsyn till övriga elevers trygghet.

Svar

Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan. Det betyder att alla barn och elever har rätt att vara i en skola som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det innebär att när personalen i skolan ser eller får reda på att kränkningar förekommer, måste de få det att upphöra.

Svar

Lagstiftningen ställer samma krav på nolltolerans mot kränkningar, i såväl kommunal som fristående skola.

Svar

Föräldrars tillsynsansvar regleras i 6 kapitlet föräldrabalken. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter.

I syfte att förhindra att barnet orsakar skada för sig själv eller någon annan, ska vårdnadshavaren också svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

Tillsynsansvaret för barn och elever övergår från vårdnadshavaren till huvudmannen under den tid då ett barn befinner sig i skolan och skolbarnsomsorg. Det är alltså huvudmannens uppgift att se till barnen under den tid de befinner sig i verksamheten samt ha rutiner för detta.

Tillsynsansvaret innebär att personalen ska förebygga och ingripa för barnets bästa. Tillsynsansvaret ändras precis som för vårdnadshavarna, ut efter barnets ålder, mognad och övriga omständigheter.

Välj en kategori

Nätkränkningar

Här hittar du några vanliga frågor och svar om skolans ansvar för kränkningar på nätet.

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss